مقالات مرتبط در این دسته
پاورپوینت بررسی روابط شهری فضاهای مسی ایران
پاورپوینت بررسی اندیشه ی مدرن و پسا مدرن در طراحی شهری
پاورپوینت بررسی شهرسازی پس از انقلاب صنعتی و نمونه موردی در شهر اصفهان
پاورپوینت بررسی مشکلات معماری و شهرسازی در ایران
پاورپوینت بررسی نوشهرگرایی ،کلیات ، تعاریف ، ویژگیها و منافع
پاورپوینت بررسی بیوگرافی و نظریات گوردن کالن Gordon Cullen
پاورپوینت بررسی توسعه پایدار در شهرسازی
پاورپوینت بررسی تاثیر فضاهای شهری در کاهش خشونت علیه ن
پاورپوینت بررسی ت های خانه سازی ، برنامه ریزی مسکن
دانلود,پاورپوینت بررسی طراحی شهری و منظر معماری Sea Saw در هلند ,pptx
دانلود,پاورپوینت بررسی طراحی المان شهری Minima | Maxima در قزاقستان,pptx
دانلود,پاورپوینت بررسی طراحی المان ورودی برای شهر ملبورن، استرالیا,pptx
پاورپوینت بررسی و تحلیل محله سنگلج تهران
پاورپوینت بررسی معماری آماده سازی زمین از منظرگاه طراحی شهری
پاورپوینت بررسی شهر بیرمنگام انگلیس
دانلود,پاورپوینت بررسی طراحی لامپ Philips در لس آنجلس,pptx
پاورپوینت بررسی مدرنیته و مدرنیسم در شهرسازی
پاورپوینت بررسی اصول شهرسازی مدرن
پاورپوینت بررسی شهرسازی کلاسیک غربی
پاورپوینت بررسی شهرهای اروپایی در قرون وسطا، بورگ ، شهر قرون وسطائی

بخش یک:مفهوم شهروشهرسازی
 
    شهرچیست؟
    تعاریف مختلف شهر
    شهرسازی کدامست
    شهرساز کیست
 
بخش دوم:تحولات شهرنشینی
 
    شهرها چگونه به وجود می آیند
    عوامل گسترش شهرها
    مشکلات عصرنشینی عصرحاضر
    مادرشهروکلان شهر
 
بخش سوم:تحولات شهرسازی
 
    کامیلوزیته ورفرم شهرها(اصلاحات شهری)
    اتوواگنرواجادفضاهای بازدرمحلات
    ابزرهاوارد وشهرهای باغ مانند
    وحدت شهرومحیط طبیعی آننظریه پتریک گدس»
    نظریه شهرهای نواری مانندنظریه سریاای ماتا»
    شهرصنعتیتنی گارنیه»
    طرح واحدهای خودیارنظریه کلارنس بری
    خصیصه های طرح کلارنس پری
    ناحیه ای برای زندگیطرح کلرنس اشتاین»
    طرح رادبن-سازمانی عمومی
    طرح لوکوربوزیه
    طرح فرانک لوید رایت
    نظریه های ساخت شهر
    ساخت قطاعی شهر(نظریه همرهویت)
    ساخت ستاره ای شکل
    ساخت چندهسته ای(نظریه ادوارداولمنو جانسی هاریس)
    ساخت عمومی شهرها
    ساخت طبیعی شهرها
    نجزیه وتحلیل نظریه های ساخت شهر
    نقش ها ووظایف شهری
    طرح های مختلف توسعه شهری
 
بخش چهارم:برنامه ریزی وانواع آن
 
    مقدمه
    انواع برنامه ریزی
    انواع برنامه ریزی ازنظرمدت اجرا
    برنامه ریز منطقه ای
    طرح کامل منطقه ای
    برنامه ریزی روستایی
    اهمیت برنامه ریزی روستایی
    طرح شهرک روستایی
    طرح هادی روستایی
    طرح های هادی شهری
    طرح جامع شهری
    طرح تفضیلی شهری
    طرح آماده سازی زمین
    طرح های احداث شهرهای جدید
    طرح ریزی شهری
    برنامه ریزی شهری
    دوره تسلسل برنامه ریزی شهری
 
بخش پنجم:روش مطالعه وضع موجود
 
    مطالعات منطقه ای
    مطالعات طبیعی وجغرافیایی
    مطالعات ترافیک وشبکه ارتباطی
 
بخش ششم:ارایه طرح هاوراه حل ها
 
    مقدمه
    مراحل مختلف مطالعات مربوط به طرح جامع شهر
    مهمترین عواملی که دست طرح ریز شهری وبرنامه ریز شهری  رادرطراحی محیط شهری قوت میبخشد
    تجزیه وتحلیل وتدوین راه حل هایی درجهت ارائه طرح ها
    پیش بینی های اقتصادی وجمعیت
    پیش بینی ومطالعه جمعیت
    پیش بینی های اقتصادی
    سرانه زمین
    تراکم های خالص وناخالص
    سرانه های شهری ومسی
    حریم،محدوده،محدوده ساخته شده
 
بخش هفتم:الگوی برنامه ریزی وجایگزینی نیازمندی های شهری
 
    مقدمه
    محله های ناحیه های شهری
    استانداردهای شهری
    سرانه مسی
    سرانه های آموزشی
    سرانه های اداری
    سرانه های تجاری
    سرانه های درمانی وبهداشتی
    سرانه های تاسیسات شهری
    سرانه های تجهیزات شهری
    راه ها وشبکه های ارتباطی
 
بخش هشتم:ضوابط توسعه زمین وتاسیسات زیر بنایی
 
    تفکیک زمین
    آیین نامه تفکیک اراضی
    مطالعات مربوط به تاسیسات زیربنایی
 
بخش نهم:تاثیرعومل اجتماعی واقتصادی وطبیعی درطرح های شهرسازی
 
    عوامل فرهنگی واجتماعی وطرح های شهرسازی
    عوامل اقتصادی وطرح های شهرسازی
    عوامل طبیعی وطرح های شهرسازی
    عوامل اقلیمی
    ارتفاع وپستی وبلندی
    زله
    سیل
    کیفیت خاک
    حفظ محیط زیست
    آلودگی هوا
    آلودگی صدا
 
بخش دهم:نواحی مسی
 
    مقدمه
    جنبه های کمی وکیفی مسکن
    اهداف برنامه ریزی مسکن
    نیازهای واحدهای مسی
 
 
 
شهرمجموعه ای ازترکیب عوامل طبیعی،اجتماعی و محیط های ساخته شده توسط انسان است که درآن جمعیت ساکن،متمرکز شده اند.ویژگی های آن(به صورت منظم،دارای آداب ورسوم،دارای تخصص مختلف،وابستگی شدید به روستاها،جمعیت نسبتا متراکم،وجود خیابان هاومراکز کار و تجارت،امکانات رفاهی وآموزشی)
 
شهرسازیاطراح وبرنامه ریز شهری،عبارت از دوپدیده محیط و انسان که درکنارهم جوامع زیستی رابه وجود می آورند.
 
توسعه شهرها،تامین نیازمندیهای آنان، چاره جویی برای توسعه های آینده شهر،اتخاذتصمیماتی که بتواندمشکلات شهری رابه حداقل برساند وبلاخره آنکه چگونه رابطه منطقی بین انسان بامحیط طبیعی اش حفظ شود،به تحولاتی درامر شهرسازی منجرشده است.
 
نخستین کسی که به بیان اصولی درزمینه شهرسازی پرداختهیپوداموسبودکه به اعتقاداو،شهربایستی ازمحله هایی تشکیل شودوساکنین هرمحله بتوانند مایحتاج خودرا ازبازارهای نزدیک خود فراهم سازند.
 
شهرهای ستاره ای:
 
وجودشبکه راه های اصلی پررفت وامدکه درمسیرشان معمولا فعالیت های مختلف شهری به وجودمی آیدوازطرفی وجودموانع فیزیکی ممکن است که به شهرشرایطی را تحمیل کند که بافتی ستاره ای بخودبگیردودرحوالی وحدوده های اطراف آن،اماکن مسی باسلسله مراتبی از شبکه ارتباطی بوجودآید.و


کلمات کلیدی مرتبط:
پاورپوینت ,بررسی رشد هوشمند ، smart growth, برنامه ریزی شهری, توسعه شهری, رشد شهر, رشد هوشمند, شهر هوشمند, شهرسازی, طراحی شهر, طراحی شهری, طراحی پایدار شهری, مدیریت شهر, مدیریت شهری, هوشمند سازی شهری, پاورپوینت عمرانی, پاورپوینت معماری.:مفهوم شهروشهرسازی , , شهرچیست؟ , تعاریف مختلف شهر , ش,

پاورپوینت بررسی مبانی برنامه ریزی شهری

تاریخ ایجاد 03/10/1396 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 151 اسلاید قابل ویرایش با فرمت PPT   قیمت: 5000 تومان   حجم فایل: 2135 kb  تعدادمشاهده  23


پاورپوینت بررسی سرانه مدارس ابتدایی و راهنمایی

پاورپوینت خانه شیشه ای اثر فیلیپ جانسون

پاورپوینت بررسی معماری مدارس ابتدایی ؛ بررسی نمونه های موفق تطبیقی

پاورپوینت معرفی بخش های مختلف خدماتی بیمارستان

پاورپوینت بررسی تاریخچه بیمارستان درایران

پاورپوینت قوانین واصول کلی برای ساخت یک بیمارستان

پاورپوینت بررسی استانداردها و ضوابط و اصول طراحی معماری اورژانس بیمارستان

    ,شهری ,های ,  ,پاورپوینت ,بررسی ,پاورپوینت بررسی ,    طرح ,برنامه ریزی ,شهری     ,      ,دانلود پاورپوینت بررسی ,پاورپوینت بررسی طراحی ,pptx پاورپوینت بررسی ,پاورپوینت بررسی مبانی

مشخصات

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

ترجمه مقاله وبلاگ شخصی علی اکبر مظاهری لوکس فایل فانوس خیال دانلود اقدام پژوهی بورس و بازارهای مالی رشت آباد دیارمن مطالب اینترنتی قلم قم دامنه دوّم دنیای شبکه مؤسسه فرهنگی قرآن و عترت خادم الرضا ( علیه السّلام )کوثر